Documenten

Privacybeleid

“Leo Joosse Tweewielers” hierin verder ook genoemd als “Wij” of “Ons” is een verkoper van kwalitatieve scheermessen. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Leo Joosse Tweewielers verwerkt van: bezoekers en klanten voor de volgende websites: leojoossetweewielers.nl

Informatie die wij verzamelen?

Wij verwerken persoonsgegevens om onze dienst te leveren of om te voldoen aan (internationale) wetgeving.

De informatie die we verzamelen wordt verzameld en verwerkt in strikte overeenstemming met de EU GDPR-wetgeving (en andere toepasselijke wetten) en wordt alleen gebruikt voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden genoemd.

Contact informatie

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of als u een klacht bij ons wilt indienen, kunt u een e-mail sturen naar: info@leojoossetweewielers.nl.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Persoonsgegevens worden ten allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Leo Joosse Tweewielers of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Leo Joosse Tweewielers is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden.

Leo Joosse Tweewielers verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Leo Joosse Tweewielers opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Leo Joosse Tweewielers. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Leo Joosse Tweewielers om de overeenkomst uit te voeren.

Leo Joosse Tweewielers gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Leo Joosse Tweewielers altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

​Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

​Door Leo Joosse Tweewielers worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

– voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
– voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van het te leveren product: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
– voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
– voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
– voor het versturen van de nieuwsbrieven: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
– voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

​Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Leo Joosse Tweewielers altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@leojoossetweewielers.nl

Waarom?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden, afhankelijk van de manier waarop u met onze website omgaat.

Als u Leo Joosse Tweewielers producten aankoopt op onze website, moeten wij uw persoonsgegevens verwerken om onze overeenkomst uit te voeren. Zo hebben wij bijvoorbeeld betalings- en contactgegevens nodig om de bestelling te verwerken.
Voldoen aan de wet: We kunnen informatie verwerken of bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

​Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

– in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
– in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
– in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
– in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;
– in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging.

​Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Leo Joosse Tweewielers gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Leo Joosse Tweewielers, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Rechten

Als iemand die gebruik maakt van onze diensten, heeft u volgens de GDPR een aantal rechten waarvan u op de hoogte moet zijn:

Het recht om te wissen,
Het recht op correctie,
Het recht van inzicht,
Het recht op toegang betekent dat u het recht hebt om te zien welke informatie wij allemaal over u verwerken. Bent u van mening dat de gegevens die wij over u hebben onjuist zijn? Dan kunt u gebruik maken van uw recht op correctie, dit betekent dat u het recht heeft om de gegevens die wij over u hebben te wijzigen. Ook heeft u het recht op verwijdering, dit houdt in dat wij de gegevens die wij van u hebben verwijderen. Het kan echter zijn dat wij deze gegevens nog wel bewaren, maar dan anoniem, dit betekent dat de gegevens niet meer tot u te herleiden zijn, maar dat wij ze nog wel bewaren voor bijvoorbeeld statistieken. Het kan in sommige gevallen ook zijn dat wij wettelijk niet in staat zijn deze gegevens te wissen, dit is een wettelijke verplichting. Meer informatie over uitzonderingen op het recht op verwijdering (vergetelheid) vindt u op de site https://gdpr-info.eu/art-17-gdpr/ en zie paragraaf 3.

Beveiliging van de privacy

Voor de overdracht van gegevens tussen onze websites, onze toepassingen en backends wordt de communicatie versleuteld met behulp van de SSL-versleuteling (Secure Socket Layer).

Bewaartermijnen

Wij zullen de gegevens nooit langer bewaren dan wettelijk is toegestaan, dit kan voor verschillende soorten gegevens verschillend zijn. Voor meer informatie over de bewaartermijnen per dataproces kunt u ons een email sturen op info@leojoossetweewielers.nl.